Venues

The regional Philharmonic. Schnittke
Saratov, Sobornaya PL., 9
Club My bar
Saratov, Chernyshevskogo str., 153
DC Russia
Saratov, Lenina square, 1
Gatsby ver. 2.0
Saratov,Astrakhanskaya str., 103A
GATSBY ver.2.0
Astrakhan, 103
LDS Crystal
Chernyshevskogo str., 63.
Saratov state Conservatory. L. V. Sobinova
Saratov, Prospectus of them. Kirov S. M.,1
The Saratov drama theater of Slonov
Saratov, street Rabochaya, 116